Мисията на детската градина като образователна институция е свързана с осигуряване на пространство за игра, познание, общуване, творчество и личностно развитие.

Приоритетите  на ОДЗ №77 „Х. Кр. Андерсен” са ориентирани към: 


- качество на образователния процес и възпитателната дейност в детското заведение;

- предизвикателства и промени в предучилищното образование; 

- изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детското заведение;

- внедряване на нови информационно-комуникационни технологии;

- повишаване квалификацията на педагогическите кадри;

- изграждане взаимоотношенията родители-деца и възпитателни стратегии;

- интегриране и работа с деца със специални образователни потребности;

- утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ творческа дейност, инициативност и предприемчивост.

Основна цел: Осигуряване на условия за социална, познавателна и специална подготовка на детето в процеса на активно комуникативно взаимодействие за изграждане на адекватна личностна компетентност и реализация в обществото.