Нашата детска градина предлага допълнителни дейности на децата за тяхното пълноценно развитие. Дейностите по интереси са средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина и дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-творческа и естетическа дейност:

·        Дейностите по интереси са по желание и по избор на родителите, съобразно наклонностите и възрастта на детето;

·     Те се провеждат съгласно ППЗНП под ръководството на хонорувани външни специалисти, избрани чрез конкурс и доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст;

·        Това е платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;

·        Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;

·        Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано и подновявано по всяко време;

·    Децата не само се обучават. Те демонстрират своята практика пред други деца и възрастни, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата на знанията и уменията. Изявяват се и на големи сцени, в спортни зали, на стадиони, в телевизионни игри и състезания.

ОДЗ „Ханс Кристиан Андерсен“ предлага на своите възпитаници следните допълнителни дейности, които се провеждат 2 пъти седмично и са с продължителност 30 мин.:

1.     Народни танци

2.     Латино танци

3.     Английски език

4.     Плуване

5.     Приложно изкуство

6.     Футбол