СЕПТЕМВРИ 2015 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ С настоящият Правилник се регламентира организацията, ръководството и функционирането на ОДЗ № 77; реда за прием и отписване на деца; правата и задълженията на служителите на детското заведение - педагогически, непедагогически, административен и медицински персонал; правата и задълженията на родителите; организацията на възпитателната работа и медицинското обслужване в ОДЗ № 77” Андерсен”.

/2/ Правилникът е изготвен в съответствие българското законодателство и нормативни документи за средното образование в Република България.

Чл. 2. ОДЗ 77 е подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 8 месеца  до постъпването им в първи клас.

Чл. 3. ОДЗ 77 е целодневна общинска детска градина /ДГ/ с разкрити 9 групи за ДГ за деца от 3 до 7-годишна възраст и 1 група за детска ясла /ДЯ/ за деца от 8 месеца  до 3-годишна възраст.

Чл. 4. В ОДЗ 77 се разкриват три подготвителни групи за деца,  които през следващата учебна година ще посещават училище и две подготвителни групи за 5-годишни деца с две годишно обучение в подготвителна група.

Чл. 5. Училищното обучение започва на 7 години навършени в годината на постъпване в първи клас.

Чл. 6. В първи клас могат да постъпят и деца навършили 6 години, ако физическото и умствено им развитие по преценка на родителите или настойниците им позволява това.

Чл. 7. Училищното обучение може да започне и по-късно от посоченото в чл. 4, само по решение на диагностична комисия към инспектората по образование на МОМН.

Чл. 8. Обучението и възпитанието на децата се провежда на книжовен български език.

Чл. 9.  Децата в ОДЗ 77 “Андерсен” се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

1.         Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

2.         Техните права, свобода и сигурност;

3.         Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

4.         Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

5.         Приобщаване към националните традиции и културни ценност.

Чл. 10.  Децата участват като партньори във всички организира форми на взаимодействието в ДГ и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ  И РЪКОВОДСТВО НА ОДЗ 77

РАЗДЕЛ І.

ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАКСИ

Чл. 11. Записването на децата в ОДЗ № 77 се извършва  след регистрация и класиране от Информационна система за обслужване на детските градини в Столична община при спазване изискванията на чл.28, ал.1 от ППЗНП.

Регистрацията за прием се извършва чрез интернет на адрес - kg.sofia.bg от:

1.      Родителите на детето;

2.      Директор на детска градина;

3.      В дирекция „Образование”- СО.

Чл. 12. Директора обявява  свободни места по възрастови групи.Същите се актуализират веднага при настъпили промени в списъчния състав по групи.

Чл. 13. Класираните за прием деца в срока указан в Информационната система следва да потвърдят при директора желанието си за записване чрез попълване Заявление за прием- /формуляр/ и всички съпътстващи документи.

 Чл. 14. Директора отказва записване на дете, заявило предимство, но не го доказало със съответни документи при записване.В случая се уведомява по установения ред.

 Чл.15. При прием в съответствие с Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските заведения се прилагат:

1.      здравно- профилактична карта на детето;

2.      Здравен картон на детето, попълнен от личния му лекар;

3.      Еднократни отрицателни резултати от изследвания за патогенни чревни бактерии и чревни паразити;

4.      Изследване на кръв и урина;

5.      За децата приети в ДЯ - васерман на един от родителите;

6.      Имунизационен статус;

7.      Медицинска бележка за контакт с ОЗЗ.

Чл. 16. Децата се разпределят във възрастови групи от директора на ДГ с помощта на мед. сестри,а при преминаване от ясла към първа група на детската градина  и с помощта педагога на детската ясла, по възрастов признак и съобразно възможностите на ДЗ.

Чл. 17. Деца, които по решение на родителите си ще започнат училищно обучение на 6 годишна възраст се обучават в подготвителните групи при подадено заявление до директора.

Чл. 18. Децата от яслена група преминават автоматично в детска градина.

Чл. 19. Децата се отписват в следните случаи:

1.     По желание на родителите, след подадено заявление до директора.

Родителите получават здравният картон на детето си и удостоверение за преместване /за децата от подготвителните групи/  след заплащане дължими суми за детска градина;

2.      При незаплащане такси за детска градина;

3.    При системно нарушаване Правилника за вътрешния трудов ред, Правилник за организиране на дейността в ОДЗ № 77 или други нормативни документи, с които родителите  са запознати и след обсъждане на педагогически съвет.

Чл. 20. За ползване на детската градина от родителите или настойниците се събира месечна такса в размер на 60 лв.

Чл. 21. Не се заплаща такса за:

   1.    деца, чийто родител/ родители са с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца, пълни сираци, децата на загинал/и    родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;     

   2.   деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността , приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г.Освобождаването от заплащане се извършва въз основание подадена молба от единия родител или настойник и мед. експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в Наредбата;

    3.    трето и следващи деца на многодетни родители.

Чл.22. Такса се заплаща с 50 на сто намаление за:

1.     деца с един родител;

2.     деца, единият от родителите на които е редовен студент или докторант.

Чл. 23. За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто  намаление за първото  и със 75 на сто за второто дете.

Чл. 24. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни  детски заведения таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. Поредността на близнаци се определя с копие от акт за раждане, издаден от отдел ”Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата.

Чл. 25. Разпоредбите на чл. 22 и чл. 24  могат да се прилагат едновременно.

Чл. 26. При ползване преференции по смисъла на чл. 21, 22, 23 и 24 от настоящия Правилник родителите подават заявление /формуляр/ с приложени документи, доказващи заявеното /удостоверение за семейно положение, акт за раждане, мед. експертиза  и/или друг документ/ и се при описват в заявлението.

Чл. 27В случайте по чл. 18. ал.1 ,когато бащата е неизвестен към  документите се прилага дубликат на акт за раждане.

Чл. 28. „Деца с един родител” са деца, чийто родител и неизвестен и деца, един от родителите, на които е починал.

Чл. 29. За освобождаването от такса или заплащането и в намален размер започва от началото на месеца,следващ месеца на подаване на документите.

Чл. 30. Таксите се заплащат от 5-то до 10-то число на следващия месец.

Чл. 31. При заплащане на такса след обявените дати – на информационните табла - се начислява и събира лихва на основание чл. 6 т. „в” за ползване на детски ясли и градини и чл. 9 „б” не внесени такси по Закона за лихвите върху данъчните такси и други подобни държавни вземания по реда на данъчно осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 32. Когато детето отсъства по болест и родителите представят документ /медицинска бележка; епикриза/ с вписана диагноза и уточнен срок на лечение- от дата до дата/отсъствията се извиняват по болест, като таксата не може да бъде по- малка от 50% от месечната такса и има характер на абонамент.

Мед. документ се представя на гр. мед. сестра най- късно в последния работен ден от месеца, дори лечението да продължава, с оглед извиняване отсъствията  и нанясане данните в електронната система.

Чл. 33. През периода 15.09 - 31.05 /уч. година/  50 % се заплаща такса при отсъствие на детето по домашни причини, ако родителите предварително са подали заявление за отсъствие на детето до директора на детското заведение. Заявленията се приемат от учителите на групи и/или мед. сестри в детска ясла. Броят на разрешените отсъствия по домашни причини през периода на уч. година е 30 работни дни.

Чл. 34. През летния период родителите заявяват предварително времето на посещение и заплащат тези дни, дори детето да не присъства.Корекция се допуска само при представяне документ за заболяване.

Мед. бележка се представя на гр. мед. сестра най- късно в последния работен ден от месеца, дори лечението да продължава, с оглед извиняване отсъствията  и нанясане данните в електронната система.

Чл. 35. При отсъствие на детето без представен документ отсъствията са неизвинени и като такива  се заплащат в  пълен размер.

Чл. 36. На основание чл. 19 ал. 3; чл. 44 ал. 1 от ЗНП и чл. 30 ал. 5 и чл. 159 ал. 4 от ППЗНП и Правила на СОС се провеждат педагогически услуги извън държавните образователните изисквания от юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, избрани чрез конкурс по документи и по следните критерии - квалификация; програма за обучение на децата; такса за обучение; обогатяване на материална база; социална отговорност.

Чл. 37. За участие на децата в допълнителни педагогически услуги родителите  заявяват писмено и заплащат такса, събираема от изпълнителя.

Чл. 38. Децата от подготвителни групи се освобождават  само по  медицински причини  за периода месец Х  до месец V.

Изключения се допускат в изключителни случаи, само по преценка на директора на детското заведение и парафирано заявление. Разрешеният брой дни по домашни причини през учебната година е до 10 дни.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ ХРАНЕНЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

Чл. 39. ОДЗ 77 работи на 5 дневна работна седмица от 7.00 – 19.00 часа целогодишно.

Чл. 40. Затваряне на ДЗ е възможно по решение на общинската администрация със заповед на кмета за време и уточнена дежурна градина за периода.

Чл. 41. За посещение в дежурна ДГ родителите заявяват желанието си писмено в срокове, определени от районна администрация и заплащат заявените дни.

Чл. 42. При намаляване броя на децата в група под минимален брой е възможно временно закриване на детски групи и функциониране на сборни.

Чл. 43. Отсъствията на децата се извиняват в следните случаи:

- по желание на родителите, писмено заявено предварително до учителите на група;

- поради заболяване, след представяне мед. бележка с диагноза и време за лечение от личния лекар на градинска мед. сестра.

Чл. 44. Във връзка с безопасността на децата се създава следната организация за приема и издаването им:

1.     Децата се приемат от 7.00 – 8.30 часа лично от учителите и мед.сестри в ясла при подходящи условия на двора;

2.     Децата се приемат от 7.00 – 8.30 часа в групите на ДГ лично учител или  мед. сестра в ясла;

3.     ДЗ се заключва в 8.45 часа от упълномощени  служители;

4.     След 8.45 часа деца се приемат само от вход “А” – централен;

5.     След 18.00 часа часа деца се издават само от вход “А” – централен;

6.     Външни лица се допускат в ДГ с лично придружаване на посетителя от дежурния по ДГ или охранител и лично изпращане от посетения служител;

7.     Издаването на децата е или лично от учителите, сестрите или от упълномощени длъжностни лица лично и само на родителите;

8.     Децата е възможно да се издават на други лица (роднини), над 18-годишна възраст,  само при писмена декларация от родителите до директора и получено разрешение за това;

9.     Ако след 19.00 ч. дете не е взето от родител, последния се търси от учителя по телефон, а при невъзможност - от охранителя на детското заведение лично на адреса на детето;

10.  Не се допуска извеждане на дете извън детското заведение;

11.  За непотърсено дете след 20:00 ч. се търси съдействие от служители на районно полицейско управление. Задължително в този случай се оставя писмено съобщение на централна входна врата на ДЗ от вътрешната страна /стъкло/;

12.  Не се издават деца на родители /роднини/, чиито външен вид категорично показва невъзможност да се грижат за детето -пияни, дрогирани и др.;

13.  При проблем деж. по детска градина охранител, ако не може да разреши сам ситуацията  моментално търси съдействие от служители на “Боду” ЕООД, съгласно инструкции;

14.  Охраната на ОДЗ № 77 е възложена на „Боду” ЕООД.

Чл. 45. След приключване на работното време всички служители остават в изрядност работното си място, спазвайки инструкция за противопожарна и аварийна безопасност и удостоверяват това във въведена режимна тетрадка с подписа си.

Чл. 46. В ОДЗ № 77 „Андерсен” се приготвя храна, съобразно изискванията за здравословно и рационално хранене по изготвено предварително меню на основание Сборник - рецепти с наръчник за хранене на децата от МЗ с писмо № 33-17-130 от 29.11.2004 година за детска градина и Рецептурник да деца от 0-3 години за детска ясла.

Ал. 1.  В  съответствие с Наредба № 6/ 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детски заведения. ДВ, бр. 65 от 23 август 2011 г. на МЗ децата се хранят четири пъти дневно  закуска, обяд и две подкрепителни закуски – преди и след обяд в часовете: 8:30 – 9:00;  10:00 – 10:30; 12:00 – 12:30; 16:00 – 16:30.

Ал. 2Менюто се изработва ежеседмично от комисия в състав – директор, мед. сестра, готвач и домакин на детското заведение. Поставя се за на информационните табла за информация на родителите.

Не се променя за седмицата, освен при изключителни случаи, което веднага се отразява и за информация на родителите.

Ал. 3. Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно на обяд  в 13:15 часа в присъствието на домакин; дежурен учител, готвач и градинска мед. сестра по предварително изготвена калкулация от медицинската сестра.

Ал. 4. Дежурния учител след приемането на продуктите вписва констатациите си в Режимна тетрадка, отразявайки  количеството на дадените продукти и тяхната годност. Отговорност за количеството и качеството на влаганите продукти носи готвача.

Ал. 5. Контрол по изписването, получаването и влагането на продуктите извършва медицинска сестра.

Ал. 6. Контрол по качеството и количеството на приготвената храна се извършва от мед. сестра.

Ал. 7. От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 С в продължение на 72 часа, отговорност за което носи готвача.

Ал. 8Храната от кухнята се приема от пом. възпитателите по предварително изготвен график – групи и час.

Ал. 9. В яслата храната се разпределя от медицинската сестра на групата, а в детската  градината  от помощник възпитателите.

Ал. 10. Медицинската сестра и учителите  всекидневно контролират консумирането на храна от децата.

Чл. 47. ОДЗ 77 Андерсен” ежегодно организират лагери  за децата при  желание  от родителите.

 /1/  Отдиха на децата се организира при стриктно спазване на Наредба 2 за организация и провеждане на детски отдих и туризъм, след съгласуване и  разрешение на СО и РИО на МОН.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ОТГОВОРНОСТИ  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Чл. 48. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с Конвенция за правата на детето, Закон за закрила на детето, Семейния кодекс и други документи, защитаващи правата на децата.

Чл. 49. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряването на условия за развитие и възпитание на децата.

Чл. 50. Участват в избирането на родителски комитети и родителско настоятелство и изпълняват решенията им.

Чл. 51. Правят предложения, указват помощ и съдействие за хигиенизирането, опазването и подобряването на материално-техническата база.

Чл. 52. Получават информация за провежданите педагогически взаимодействия, здравословното състояние на детето си, резултати от антропометрични измервания на детето си, резултати от проведени диагностични процедури за входящо и изходящо ниво на своето дете, емоционалния му комфорт.

Чл. 53. Родителите могат да участват във възпитателно-образователния процес в групата като партньори след уведомяване на градинска медицинска сестра и съгласуване с учителите в група.

Чл. 54. За престоя на децата в ДГ родителите заплащат такса, съгласно ЗМТД. Преференции ползват родители, отговарящи на условията по смисъла на Решение на СОС /предоставен на информационните табла в детско заведение/, след представяне съответни документи. При заплащане след определените срокове се изчислява и заплаща лихва съгласно ЗЛ.

Чл. 55. Децата могат да отсъстват от детска градина по желание на родителите, заявено предварително писмено до учителите в група или по мед. причини.

Чл. 56. Децата от подготвителните групи през учебната година могат да отсъстват само по уважителни причини - заболяване или изрично разрешение от директора до 10 дни.

Чл. 57. Липсата на мед. бележка с диагноза и срок за лечение или заявление от родителя - предварително писмено депозирано  до учителя на група прави отсъствията неизвинени и като такива се заплащат.

Чл. 58. Ако заболяването е в края на месеца и продължава през първите дни на следващия, родителите задължително предоставят мед. бележка до последния работен ден на текущия месец на гр. мед. сестра с оглед нанасяне коректна информация и точно изчисление  на месечна такса.

Чл. 59. Ако възникне неразположение на дете по време на престоят му в детската градина и родителите са уведомени и извикани от градинска мед. сестра за консултация и лечение от личен лекар или специалист, приемането на детето  в ДЗ е след представяне на документ за преглед, установена диагноза  и разрешение за посещение на учебното заведение.

Чл. 60. В ОДЗ № 77 се приемат само здрави деца.

Чл. 61. Лекарства на децата с профилактична цел по желание на родителите може да дават само от  гр.медицинска сестра.

Чл. 62. Приемът и отписването на децата са целогодишни:

       -       Прием-чрез кандидатстване в ИСОДГ  при свободно място или на основание т. 2.2.4. от Правилник за приемане деца на СОС на място в детската градина;

    -       Отписване- след подадено заявление до директора на ДЗ от родителите и заплащане дължими такси

Чл. 63. Децата от подготвителните групи могат да се отпишат през учебната година,след подадено заявление от родителите, заплащане на дължима такса и получено удостоверение за преместване в друго учебно заведение.

Чл. 64. Заявления за включване в подготвителна група се подават при директора на детското заведение до 15 май на календарната година, предшестваща записване в първи клас.

Чл. 65. Родителите довеждат децата си в ОДЗ № 77 от 07.00 – 08.30 часа и ги предават лично на учителя, медицинска сестра в ДЯ.

Чл. 66. Децата се изпращат до 19.00 часа лично от учител, мед. сестра в ДЯ.

Чл. 67. За  системно невзети деца след 19.00 ч. се уведомяват органите на реда от 08-РПУ и Агенция за закрила на детето.

Чл. 68. Децата се водят чисти, спретнати, здрави, обезпаразитени и с достатъчно дрехи за преобличане.

Чл. 69. Родители, водещи децата си системно след 08:30 часа декларират това писмено, с оглед вписването им от учителите в съответните документи и водене за присъствен ден.

Чл. 70. Правото на водене и прибиране на децата е лично на двамата родители и се преотстъпва на други лица /над 18- годишна възраст/ само с писмена декларация до директора.

Чл. 71.  При отсъствие на детето по здравословни причини родителите уведомяват ДЗ до 09:00 часа.

Чл. 72. При заболяване на детето с остра заразна болест (варицела, скарлатина и др.) родителите незабавно уведомяват ДЗ  на тел. 979-17-65 или лично мед. лице.

Чл. 73. При отсъствие повече от десет дни независимо от причините  децата се приемат с мед. бележка от личен лекар.

Чл. 74. При отсъствие повече 2 месеца независимо от причините  децата се приемат  след чревно изследване и мед. бележка от личен лекар.

Чл. 75. При  наложително отсъствие над един календарен месец / с изключение периода на летните месеци/ родителите подават заявление до директора за запазване мястото му в ДГ. Липсата на предварително писмено заявление води до самоотписване на детето.

Чл. 76. Кандидатстване за прием в ОДЗ 77 по смисъла на чл. 75 е на общо основание.

Чл. 77. При незаплащане такса за детска градина до 25 число /срок до 10 число/, след писмено уведомяване и по заповед на директора детето се отстранява до заплащане на същата, като за просрочения  период  се начисляват лихви.

Чл. 78. През периода на отстраняване по смисъла на чл. 77 отсъствията са неизвинени и като такива се заплащат.

Чл. 79. При системно нарушаване на настоящия правилник от родителите на приетите деца в ОДЗ № 77 след обсъждане на педагогически съвет, вземане на решение и по заповед на директора  се отписва детето.

Чл. 80. Завършването на подготвителна група в годината предшестваща записване в първи клас е задължително и неспазването на ЗНП в тази му част от родителите се санкционира с глоба от кмета на съответния район.

Чл. 81.  Родителите на приетите деца участват и подпомагат всички мероприятия организирани от ДЗ (празници, родителски срещи и др.) и изпълняват решенията на последните.

Чл. 82. В ОДЗ № 77 се утвърждават отношения на доверие, уважение, партньорство и добронамереност между деца, родители и служители.

Чл. 83. ВСИЧКИ СПОРНИ ВЪПРОСИ СЕ УРЕЖДАТ МЕЖДУ СТРАНИТЕ - ДИРЕКТОР НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ И РОДИТЕЛ, ПО ПИСМЕНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРОБЛЕМА ОТ РОДИТЕЛЯ И ПИСМЕН ОТГОВОР ОТ ДИРЕКТОРА В СРОК ДО 10 /ДЕСЕТ/ РАБОТНИ ДНИ.        

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

РЪКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл. 84. Директорът като орган за управление на детската градина:

1.        Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2.       Спазва и прилага държавните  образователни изисквания;

3.       Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4.     Представлява институцията пред органи, организации и лица сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5.       Разпорежда се с бюджетните средства;

6.       Сключва и прекратява трудови договори с педагогически и не педагогически персонал по реда на КТ;

7.       Обявява свободните места в бюрото по труда и в инспектората по образование;

8.       Награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ, Закона за народна просвета, Правилник за приложение на закона за народна    просвета и настоящия правилник;

9.       Организира приемането на деца, обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10.      Подписва и подпечатва документи в съответствие с дадените му правомощия;

11.      Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

12.      Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в ДГ;

13.      Утвърждава длъжностно разписание на персонала и поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

14.      Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

15.      Разпорежданията на директора са задължителни за всички служители в ДЗ;

16.      Административните актове на директора могат да се отменят от кмета на общината;

17.    При отсъствие на директора за срок повече от 30 дни кмета на общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “Директор”;

18.     При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на ДГ;

19.    При отсъствие на директора от ДЗ поради служебни ангажименти правата и отговорностите му се поемат от отговорници на смени, избрани на педагогически съвет, които:

-         Вземат решения, относно графика за деня при отсъствие на служители;

-         Разрешават /неразрешават/ спешно излизане на служител извън детската градина в рамките на работното време;

-         Предоставят материалната книга за вписване от учителите-подписват и подпечатват деня;

-         Разписват спешни документи, за чието съдържание носят отговорност;

-         Отговарят за ключовете от кабинета на директора, които ползват при необходимост;

-         Представляват институцията пред контролни органи, външни лица или родители, за което своевременно уведомяват директора.

Чл. 85.  Педагогическият съвет на детската градина, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основните педагогически въпроси:

1.     Приема правилника за дейността  на ДГ;

2.     Приема Правилник за работа на ПС;

3.     Приема годишния комплексен план;

4.     Обсъжда и предлага за прием на Общото събрание ПВТР, ПДБАК, ПЗБУОВТ, ВПРЗ;

5.     Обсъжда и взема решения по организацията и  резултатите от обучението;

6.     Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и определя график за осъществяването им;

7.     Разглежда работата на работни групи, избрани на първо заседание  за учебната година на  ПС и приема докладите, свързани с дейността им. Групите водят протоколи от заседанията си, копия от които представят на председателя на ПС;

8.     Произнася се при вземане на решения за отписване на деца от ДГ при системни нарушения на правилника за вътрешния ред от родителите;

9.     Разглежда /при необходимост/ поведението на отделни учители, мед.сестри  помощен персонал, родители;

10.   Взема решения за участие на учители в квалификационни форми в рамките на бюджета;

11.   Взема решения за организация отдиха на децата.

Чл. 86. Педагогическият съвет включва в състава си директора на ДГ, учителите, педагога на ДЯ, учител по музика,  мед. сестри и председател/представител/ на родителско настоятелство.

Чл. 87. Педагогическия съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква от директора, или по желание на  не по-малко 1/3 от числения му състав, като:

1. Решения се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко 2/3 от числения му състав;

2. Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство или от началника на инспектората по образованието на МОН;

3. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол;

4. Присъствието на всички членове от състава на педагогическия съвет и членове на работни групи  е задължително на заседанията им.

 

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 88. Медицинското обслужване на децата в ОДЗ 77 се осъществява от градински медицински сестри в съответствие с длъжностна характеристика, изготвена от работодателя им – кмет на район “Искър”.

Чл. 89. Градинската медицинска сестра:

1. Проверява здравните документи на децата за прием прием в ДГ и ДЯ;

2. Изготвя график за прием на новопостъпили деца в съответствие с желанието на родителите, подготвените документи за прием и възможностите на ДЗ;

3. Провежда противопаразитен филтър в съответствие с указанията на СРИОКОЗ и отразява констатациите си във въведени дневници по групи;

4. Осъществява контрол и наблюдение на дневния режим по групи в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности на децата;

5. Контролира изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим;

6. Организира здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите;

7. Организира и контролира правилното и рационално хранене на децата;

8. Предприема мерки за предпазване на децата от заболявания и злополуки;

9. Организира и провежда периодични измервания на физическия растеж развитие и дееспособност на децата от ДГ и ДЯ;

10. Дава първична долекарска помощ при нужда на деца и персонал;

11.  Дава лекарства при необходимост – с лечебна или профилактична цел;

12. Консултира според компетенциите си и насочва родителите към специалисти – медици по своя преценка;

13. Съхранява здравните книжки на персонала и отговоря за предоставянето им за извършване на периодични изследвания.

14. Отговаря за редовното водене на мед.документация на ДЗ и документите на децата в съответствие с изискванията на компетентните органи;

15. При заразно заболяване незабавно изолира детето, сигнализира на родителите и личния лекар на детето, прави филтър на карантинираната група;

16. Съпровожда при необходимост децата за преглед от лекар или стоматолог при спешна необходимост;

17. При неразположение на дете дава медикаменти и информира родителите незабавно за необходимост от лекарска консултация;

18. По молба от родител могат да дават медикаменти с профилактична цел на детето му;

19. Не приема болни деца в детското заведение;

20. Приема и разрешава по установен ред лакомства за почерпване от родителите;

21. Приема всички продукти в детското заведение, осъществявайки строг контрол за качеството и съхранението им;.

22. Изготвя калкулационни ведомости при стриктно спазване  утвърден Рецептурник за хранене в детските градини и Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детски заведения;

23. Контролира технологията, качеството и количество на приготвяната храна в кухненски блок;

24. Участва в комисия за изготвяне седмично меню;

25. Приема медицински бележки от родителите  при отсъствие на децата и при вписана диагноза и срок за лечение извинява отсъствията в дневника на група.Предава своевременно мед. бележка на учителя/ мед. сестра в ясла/ за съхранение.

Чл. 90. При отсъствие на градинска мед.сестра задълженията и се поемат от мед.сестра в ДЯ.

Чл. 91. Мед.сестри в ОДЗ 77 работят по график изготвен от директора на ДЗ.

Чл. 92. Мед. сестри в ОДЗ 77 са на пряко подчинение на директора на ДЗ и всички молби преди внасяне на работодателя  се съгласуват с  директора на ДЗ.

Чл. 93. Разпорежданията на градински  мед. сестри, относно:

                1.   медицински  документи и изследвания на деца и служители;

2.  здравословен и безопасен  начин на живот на децата- спазване дневен режим, престой на открито, разходки, организация храненето на децата, облекло;

3.  прием и престой в детското заведение на деца в съмнително здравословно състояние, без документ от личен лекар;

4.  хигиена и мероприятия, недопускащи травми и наранявания в детското заведение;

5.  хранителни продукти, технология на приготвяне на храната са абсолютно задължителни за всички – родители, деца, учители, педагог, мед. сестри в детска ясла, непедагогически персонал,преподаватели на допълнителни педагогически дейности.

  

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА 

Чл. 94. Възпитанието и обучението на децата в ОДЗ 77 се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищното възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

Чл. 95. Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления.

Чл. 96. Основното средство за реализиране държавните образователни изисквания – одобрена програма от МОМН се избира от учителите на група и приема на педагогически съвет.

Чл. 97. Възпитанието и обучението на децата в ДГ се организира и провежда от учител, а в ДЯ от мед. сестри с помощта на педагог.

Чл. 98. Обществеността, административните органи, децата и родителите изразяват почит и уважение към учителите и мед.сестри.

Закон за народната просвета - Чл. 40 ал. 5 На учителите се дължи почит и уважение от учениците (децата), административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

Чл. 99. Учителите имат право да:

1.     Членуват в професионални организации и да взимат участие в работата на регионалните и националните им органи;

2.    Дават мнения и да правят предложения по дейността на ДГ до административните органи в системата на народната просвета;

3.   Получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация и други въпроси ,свързани с пряката им работа  от директора ДГ ,Районна администрация „Искър“, РИО на МОН, СО-Дирекция „Образование” и МОН /по йерархия и компетенция/.

 Чл. 100. Учителите са длъжни да:

1.   Изпълняват задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата на народната просвета, в длъжността си характеристика, ПВТР, ПДБАК, ПОЗБУОВТ, настоящия правилник;

2.    Изпълняват нормата на задължителната преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието и науката;

3.    Изпълняват решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи на РИО на МОН, експерти от Дирекция „Образование”- СО, СО-район „Искър, директора на ДЗ;

4.   Опазват живота и здравето на децата и своя собствен по време на възпитателно-образователния  процес и на други дейности, организирани от него или детската градина;

5.    Повишават професионалната си квалификация;

6.    При изтичане на работното време предават групата в изряден вид, не напускат децата от групите си преди идване на учителите от втора смяна, освен ако не са освободени от директора след осигуряване на заместник;

7.    Водят тетрадка за приемане и предаване на децата м/у първа и втора смяна;

8.    Водят редовно и правилно отсъствията и присъствията на децата в дневника, като под броя за деня на съответния ден поставят инициалите си. За верността на данните носят административна и финансова отговорност;

9.   Всяко новоприето дете своевременно се записва в дневника от учителя първа смяна за деня с всички данни (от заявление  и декларация);

10.  Приемат от родителите заявления за извиняване на отсъствията на децата по домашни причини, извиняват отсъствията със син химикал своевременно.

11.  Съхраняват дневник на групата,  заявления за прием на децата, копия от актове за раждане на детето, копия от лични карти на родителите,служебни бележки за месторабота на родителите, удостоверения за местоживеене /когато е изискуем и приложен при прием, в съответствие с ИСОДГ/, медицински бележки за извиняване на отсъствията ,заявления за извиняване отсъствията по домашни причини; тетрадка за прием на децата между двете смени.

12.  При приключване водене на дневника за съответна уч. година го предават за съхранение на ЗАС с приложени заявления от родителите и медицински   бележки, класирани по календарни месеци.

13.  Всеки последен работен ден от месеца учителя втора смяна изчислява присъствените дни на децата, сверява данните със Заповедна книга за храната и вписва средна месечна посещаемост в   дневника на групата и дневник за средна месечна посещаемост на   ОДЗ 77;

14.  Нанася данните за присъствени дни на децата, извинени и неизвинени отсъствия в списък /формуляр/ - приложение към електронна таксовата книга на ДЗ и удостоверява с подписа си достоверността на данните. Носи отговорност за неверни данни;

15.   В списък /формуляр/ - приложение към електронна таксовата книга на ДЗ, децата се изписват с трите им имена, вписва се дата на вписана информация, име на учител и подпис;

16.   Учителите участват в комисии за приемане на закупени продукти и в дежурства при изписване на хранителни продукти от склада на заведението, въз основа на калкулационно сведение изготвено от градинска мед.сестра;

17.   Учителите участват в заседания на методичните обединения, чиито членове са и при реализиране планирани мероприятия;

18.   Учителите участват в работни  групи и комисии, по решение на ПС;

19.   Подписват ежедневни Заповеди за храна и искания;

20.   Отразяват констатациите си относно количество и качество на изписани продукти в дневник за дежурния учител;

21.  Всички учители втора смяна след изпращане на децата от група затварят прозорци, изключват всички електроуреди от контакта,проверяват чешми и преди напускане детското заведение след разписване в Режимна тетрадка по ПАБ  уведомяват дежурния по ДГ;

22.   Ако след 19:00 часа има не взети деца отговорност за живота и здравето им до тяхното взимане от родителите им носи учителят на група;

23.   Децата се вземат от родителите им независимо от часа само от ДЗ;

24.  Учителите могат да извеждат децата извън ДЗ след писмено уведомяване и разрешение от родителите, разпореждане от директора и вписване в Тетрадка за движение на персонала;

25.   Извън ДЗ деца се извеждат от учителя и помощник-възпитателя на групата, при спазване ал. 24.

Чл. 101.  Учителите нямат право да:

1.     Нарушават правата на детето, да унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху него;

2.     Отстраняват детето от организирани форми на обучение и допълнителни педагогически дейности;

3.     Се отделят от децата поради каквато и да е причина, ако не е осигурено друго отговорно лице от директора;

4.     Се групират на двора, като оставят децата от групата си да играят сами без контрол;

5.     Организират екскурзии, разходки и др. форми на туристическа дейност и занимания след природата в замърсена и не обезопасена среда;

6.     Се държат непристойно, говорят неучтиво пред децата, персонала, родителите, външни лица или други прояви, несъвместими със званието “учител”;

7.     Се събират пари от родителите на децата, без решение на това от родителски срещи;

8.     Се оказва давление върху родителите за вземането на децата им в по-ранен час или непосещение на децата;

9.     Разменят смените си без разрешението на директора;

10.   Да излизат от детската градина, без разрешение от директор /само при извънредни ситуации/;

11.    Разпространяват информация, уронваща престижа на ДЗ;

12.   Ползват служебното си положение за лично облагодетелстване;

Чл. 102. В ОДЗ 77 може де  се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на децата при спазване Указанията  на СО за организиране  дейността.

  

ГЛАВА СЕДМА

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Чл. 103. Опазването на материално-техническата база е задължение на всички служители, родители и децата им.

Чл. 104. Счупено, повредено или липсващо имущество се възстановява от виновното  лице.

Чл. 105. Развитието на материално-техническата база е възможно със средства от бюджета на общината, от допълнителни  педагогически дейности, от дарения и от целеви вноски от физически и юридически лица.

Чл. 106. Средствата по чл. 105 /с изключение средства от бюджета/ могат да се разходват за целите на ДГ само по решение на комисия за дарения на ОДЗ 77 и родителско настоятелство.

  

РАЗДЕЛ ОСМИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Педагогическия, административен, непедагогическия, медицински персонал и родителите са длъжни да установяват взаимоотношения на уважение, доверие и сътрудничество помежду си.

§2. Служителите в ОДЗ 77 пазят доброто име на детското заведение и не злоупотребяват с доверието на директора, не разпространяват информация уронваща престижа на детска градина “Андерсен”.

§3. Спазването на настоящия правилник е задължителен за всички служители и родители и неспазването му води до търсене на съответна отговорност съгласно КТ, настоящия правилник и други документи, касаещи дейността в системата на народна просвета и законодателство в РБ.

§4. На всички родители срещу подпис е предоставена декларация с данни, относно заплащане такса за ДГ и извадка от настоящия правилник.

§5. Към на настоящия правилник е изготвено приложение със списък на служителите и родителите, запознати с него.

§6. Настоящия правилник е приет на Педагогически съвет № 2 от 24.09.2015 г., от която дата влиза в сила, подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база и е валиден до приемане на нов.

  

Септември 2015 г.                                                                         Директор: Наталия Димитрова