ДЕТСКA ГРАДИНА   №144 “ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН”

                1582  София, ж.к. “Дружба-2”, ул.”Ханс Кристиан Андерсен 10”,

                телефон 02-979-17-65       E- mail: odz77@abv.bg                        

  _______________________________________________________

 

                                        Д  Е  К  Л  А  Р А  Ц  И  Я

 

Долуподписаният………………………………………………………………..

 родител на ………………………………………………………………………,

 Дете от …………………………група на ДГ 144„Ханс Кристиан Андерсен“

 

 Декларирам  обстоятелството, че не ми е  известно  детето ми да е било в

контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Настоящата декларация се предоставя вместо медицинска бележка за

контакт със заразно болен в изпълнение Писмо на доц. д-р Ангел Кунчев -

Главен държавен  инспектор – Вх. № 0211-161/ 28.08.2020г. в МОН.                                                                               

 

 

Дата:………………………….                                                Подпис:……………………..

 

__________________________________________________________________________________________________________________        

 

ДЕТСКA ГРАДИНА   №144 “ХАНС КРИСТИЯН АНДЕРСЕН"

1582  София, ж.к. “Дружба-2”, ул.”Ханс Кристиан Андерсен 10”,

 телефон02-979-17-65       Emailodz77@abv.bg

 ______________________________________________________________

 

                                                                                                                     

                     Д  Е  К  Л  А  Р А  Ц  И  Я

 

Долуподписаният………………………………………………………………..

родител на ………………………………………………………………………,

Дете от …………………………група на ДГ 144„Ханс Кристиан Андерсен“

 

Декларирам  обстоятелството, че не ми е  известно  детето ми да е било в

контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Настоящата декларация се предоставя вместо медицинска бележка за

контакт със заразно болен в изпълнение Писмо на доц. д-р Ангел Кунчев -

Главен държавен  инспектор – Вх. № 0211-161/ 28.08.2020г. в МОН .

 

 

Дата:………………………….                                              Подпис:……………………..

Уважаеми родители,

Измина първата седмица от Новото време. Заедно се справихме успешно. Децата са спокойни, свикнаха да ни виждат в необичаен вид- с маски, с шлемове. Ние продължаваме да се учим да дишаме…

Благодаря на всички Ви- за разбирането, търпението и спазването на правилата. Родителите на  новоприетите деца се записаха до сряда, три дни преди крайния срок.

В четвъртък и петък родителите на бъдещите първокласници получиха Удостоверенията  за задължително предучилищно образование на  децата си. Ще им трябват от понеделник при записването в училище.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №144 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН”

ПРИЕМ – Учебна 2020/2021г.

Първо класиране - 15.05.2020г.

Записване на децата от 18.05.2020 до 29.05.2020г. вкл.  

от 8:30 ч. до 16:00 ч.     

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи на място се доказват  критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

Уважаеми родители,

Във връзка с участие на ДГ 144 "Андерсен" в Национална програма, по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" от Държавен фонд "Земеделие", съгласувано с РУО на МОН- София- град, стартира доставянето на продукти по установен график.

Уважаеми родители,

В отговор на Ваши запитвания и по повод допуснати грешки при заплащане таксите на децата напомням:

27.03.2020

Уважаеми  родители,

Във връзка със Заповед № РД - 01-154/ 26.03.2020г. на министъра на здравеопазването и оповестени мерки на кмета на  Столична община  срещу разпространението на COVID-19,  се удължава срока  за затваряне на  яслите, детските градини и училищата до 12.04.2020 г.

Във  връзка с това ви уведомявам, че оставаме в  режим  карантина и всичко касаещо за плащане на такси и извинителни бележки написано в предишната  информация  не се променя.

 

Уважаеми  родители, 

УНИЦЕФ България предлага идеи за дейности между родители и деца.

Те  се обърнаха  към нас с молба за съдействие за разпространение на информацията сред родителите, която споделям с Вас: 

Запознайте се с дейностите:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб създаваме условия за заплащане по банков път на дължимите такси.

Уважаеми родители,

Съгласно последни получени указания от здравните власти, от понеделник 16. 03. 2020 г. до 29.03.2020 г. детските заведения в Столична община няма да работят до второ нареждане!

 

ЗАПОВЕД СО