ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №144 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН”

ПРИЕМ – Учебна 2020/2021г.

Първо класиране - 15.05.2020г.

Записване на децата от 18.05.2020 до 29.05.2020г. вкл.  

от 8:30 ч. до 16:00 ч.     

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12(дете с неизвестен родител),15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи на място се доказват  критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

 

При записване на родителите се предоставят:

·         Заявление- формуляр, генериран от ИСОДЗ;

·         Декларация за обработване личните данни;

·         Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;

·         Декларация с извадка на Правилника за дейността на ДГ 144 и данни за детето;

·         Уведомително писмо във връзка с чл. 53, ал.4 от КСО (за децата до 2-годишна възраст);

·         Списък с медицински изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето;

·         Заявяване желание на родителите за дата на постъпване

Във  връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките за ограничаване на пандемията, моля да спазвате разстояния не по- малко от 2 метра, да носите маски, ръкавици и химикал.

Ще бъде създадена организация, която да гарантира безопасността Ви и отнеме най- малко време. Във връзка с проверките, които ще се правят по служебен път и за което ще е необходимо технологично време, моля не оставяйте записването за последния момент.  

  Наталия Димитрова - директор на ДГ№ 144“Ханс Кристиан Андерсен“