ДЕТСКА ГРАДИНА №144 “ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН”

1582 София, ж.к. “Дружба-2”, ул.”Ханс Кристиан Андерсен” № 10,

тел. 02-979-17-65 E- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

П Р А В И Л Н И К

З А

Д Е Й Н О С Т Т А

Н А Д Г № 144

СЕПТЕМВРИ 2018 г.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ С настоящия Правилник се регламентира организацията, ръководството и функционирането на ДГ № 144; реда за прем и отписване на деца; правата и задълженията на служителите на детското заведение- педагогически, непедагогически, административен и медицински персонал; правата и задълженията на родителите; организацията на възпитателната и образователна работа и медицинското обслужване в ДГ № 144 ”Андерсен”

/2/ Правилникът е изготвен в съответствие българското законодателство и нормативни документи за средното образование в Република България

Чл.2. ДГ 144 е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10-месечна възраст до постъпването им в първи клас.

Чл.3. В ДГ 144 функционират 10 групи за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование и 3 яслени група за деца от 10- месечна възраст до 3- годишна възраст, в съответствие със стандарта за ранно детско развитие.

Чл.4. В ДГ 144 се разкриват пет подготвителни групи за задължително предучилищно образование, две от които за деца на 5- годишна възраст и три за деца на 6- годишна възраст

Чл.5. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

Чл.6. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

 

Чл.7. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл.8. Официалният език в системата на предучилищното и училищно образование е българският.

Чл.9. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Чл10. ) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. То е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. хуманизъм и толерантност;

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други

 

заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДГ 144

РАЗДЕЛ І.

ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАКСИ

Чл. 11. Записването на децата в ДГ № 144 се извършва след регистрация и класиране от Информационна система за обслужване на детските заведения в Столична община при изпълнение Правила за приемане на деца в общинските детски градини- изм.и доп. с Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018г. Регистрацията и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в ДГ

Чл. 12. Директора обявява свободни места по възрастови групи.Същите се актуализират веднага при настъпили промени в списъчния състав по групи;

Чл. 13. Класираните за прием деца в срока указан в Информационната система следва да потвърдят при директора желанието си за записване чрез попълване Заявление за прием- /формуляр/ и всички съпътстващи документи

Чл. 14. Директорът отказва записване на дете, заявило предимство, но не го доказало със съответни документи при записване;

Чл.15. При прием в съответствие с Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските заведения се прилагат:

1. Здравно- профилактична карта на детето;

2. Здравен картон на детето, попълнен от личния му лекар;

3. Еднократни отрицателни резултати от изследвания за патогенни чревни бактерии и чревни паразити;

4. Изследване на кръв и урина;

5. За децата приети в ДЯ- васерман на един от родителите;

 

6. Имунизационен статус;

7. Медицинска бележка за контак с ОЗЗ.

Чл.16. Децата се разпределят във възрастови групи от директора на ДГ с помощта на градински мед. сестри, а при преминаване от ясла към първа група на детската градина- по предложение на мед. сестри от детската ясла, съгласувано с педагога и психолога на детската градина, по възрастов признак и съобразно възможностите на ДГ.

Чл.17. Деца, които по решение на родителите си ще започнат училищно обучение на 6 годишна възраст се обучават в подготвителните групи при подадено заявление до директора и при възможност на детската градина.

Чл.18. Децата от яслена група преминават автоматично в детска градина.

Чл.19 Децата се отписват в следните случаи:

 По желание на родителите, след подадено заявление до директора.

Родителите получават здравният картон на детето си и удостоверение за преместване/за децата от подготвителните групи/ след заплащане дължими суми за детска градина;

 При незаплащане такси за детска градина;

 При системно нарушаване Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за дейността в ДГ № 144 или други нормативни документи, с които родителите са запознати и след обсъждане на педагогически съвет

Чл.20.За ползване на детската градина от родителите или настойниците се събира месечна такса в размер на 60 лв.

Чл.21. Не се заплаща такса за:

1. деца, чийто родител/ родители са с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца, пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, приподни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медецинската експертиза на работоспособността , приета с ПМС № 99 от 31.05.2005г..Освобождаването от

 

заплащане се извършва въз основание подадена молба от единия родител или настойник и мед. експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в Наредбата

3. Трето и следващи деца на многодетни родители

Чл.22. Такса се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. деца с един родител;

2. деца, единият от родителите на които е редовен студент или докторант

Чл. 23. За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете

Чл. 24. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.Поредността на близнаци се определя с копие от акт за раждане , издаден от отдел ”Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата

Чл. 25. Разпоредбите на чл.22 и чл.24 могат да се прилагат едновременно;

Чл.26. При ползване преференции по смисъла на чл. 21, 22, 23 и 24 от настоящия Правилник родителите подават заявление/формуляр/ с приложени документи , доказващи заявеното/ удостоверение за семейно положение, акт за раждане, мед. експертиза и/ или друг документ/ и се при описват в заявлението.

Чл. 27.В случайте по чл. 22. ал.1 ,когато бащата е неизвестен към документите се прилага дубликат на акт за раждане

Чл.28.„Деца с един родител” са деца, чийто родител е неизвестен и деца или един от родителите е починал

Чл.29.Освобождаването от такса или заплащането и в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите

Чл.30 Таксите се заплащат от 2-ро до 10-то число на следващия месец.

Чл.31. При заплащане на такса след обявените дати – на информационните табла- се начислява и събира лихва на основание чл.6 т. „в” за ползване на детски ясли и градини и чл.9 „б” невнесени такси по Закона за лихвите върху данъчните такси и други подобни държавни вземания по реда на данъчно осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл.32. Когато детето отъства по болест и родителите представят документ/медицинска бележка; епикриза/ с вписана диагноза и уточнен срок на лечение- от дата до дата/отсъствията се извиняват по болест, като таксата не може да бъде по- малка от 50% от месечната такса и има характер на абонамент.

Мед. документ се представя на градинска медицинска сестра най- късно в последния работен ден от месеца, дори лечението да продължава, с оглед извиняване отсъствията и нанясане данните в електронната система

Чл.33. През периода 15.09.-31.05/учебна година/-50 % се заплаща такса при отсъствие на детето по домашни причини, ако родителите предварително са подали заявление за отсъствие на детето до директора на детското заведение. Заявленията се приемат от учителите на групи и/ или мед. сестри в детска ясла. Броят на разрешените отсъствия по домашни причини през периода на уч. година е 10 работни дни за децата от подготвителни групи (5 и 6- годишни) и 30 работни дни- за останалите;

Чл.34 През летния период (от 01.06 до 14.09. ) родителите заявяват предварително времето на посещение и заплащат тези дни.Отсъствията могат да се извинят само при представяне документ за заболяване.

Мед. бележка се представя на гр. мед. сестра най- късно в последния работен ден от месеца, дори лечението да продължава, с оглед извиняване отсъствията и нанясане данните в електронната система

Чл.35.При отсъствие на детето без представен документ отсъствията са неизвинени и като такива се заплащат в пълен размер.

Чл.36 На основание чл.19.ал.1, 2 и 3 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, обн. В ДВ, бр.46 от 17.06.2016г., в сила от 01.08.2016г. се провеждат педагогически дейности , които не са дейност на детската градина

Чл. 37. За участие на децата в допълнителни образователни дейности родителите заявяват писмено и заплащат такса, събираема от изпълнителя

Чл.38. (1) Децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини,

 

удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, не по- малък от 1 работен ден, преди отсъствието.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

(4)Ежемесечно директора подава справка за отсъствията на децата от подготвителните групи в РУО на МОН- по уважителни и неуважителни причини.

(5)При 3 и повече неизвинени отсъствия в месеца на дете от подготвителните групи следва санкция за получаване детските надбавки на родителите.

 

Р А З Д Е Л  В Т О Р И

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ. ХРАНЕНЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

Чл.39. ДГ 144 работи на 5 дневна работна седмица от 7.00-19.00 часа целогодишно.

Чл.40. Затваряне на ДГ е възможно по решение на общинската администрация със заповед на кмета за време и уточнена дежурна градина за периода.

Чл.41.За посещение в дежурна ДГ родителите заявяват желанието си писмено в срокове, определени от районна администрация и заплащат заявените дни

Чл.42. При намаляване броя на децата в група под минимален брой е възможно временно закриване на детски групи и функциониране на сборни.

Чл.43. Отсъствията на децата се извиняват в следните случаи:

 

 по желание на родителите, писмено заявено пред учителите на група/мед. сестра в детска ясла/ поне 1 работен ден предварително;

 поради заболяване, след представяне мед. бележка с вписана диагноза и време за лечение от личния лекар на детето, представена на градинска мед. сестра

 други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентет орган.

Чл.44 Във връзка с безопасността на децата се създава следната организация за приема и издаването им:

1. За влизане в детската градина се ползва само вход „А“ централен- на улица „Ханс Кристиан Андерсен“

2. Товарен вход се ползва само от моторно- превозни средства, обслужващи детската градина или със специален режим на движение.

3. Влизането и паркиране на лични МПС в двора на детската градина е забранен.

4. Не се допуска каране на велосипеди от възрастни и деца в двора на детската градина. Придвижването им на територията на градината да става чрез бутане.

5. Децата се приемат от 7.00-8.30 часа лично от учителите и мед.сестри в ясла при подходящи условия на двора;

6. Децата се приемат от 7.00-8.30 часа в групите на ДГ лично учител или мед. сестра в ясла

7. ДГ се заключва в 8.45 часа от упълномощени служители;

8. След 8.45 часа деца се приемат само от вход “А” – централен, след позвъняване;

9. След 18.00 часа. часа деца се издават само от вход “А” – централен;

10. Външни лица се допускат в ДГ след вписване в дневник лично придружаване на посетителя от дежурния по ДГ или охранител и лично изпращане от посетения служител;

 

11. Издаването на децата е или лично от учителите, сестрите или от упълномощени длъжностни лица лично и само на родителите;

12. Децата е възможно да се издават на други лица (роднини), над 18- годишна възраст, само при писмена декларация от родителите до директора и получено разрешение за това;

13. Ако след 19.00ч. дете не е взето от родител, последния се търси от учителя по телефон/по преценка- от охранителя/, а при при липса на връзка от дежурен служител лично на адреса на детето.

14. Не се допуска извеждане на дете извън детското заведение;

15. За непотърсено дете след 20.00ч.се търси съдействие от служители на районно полицейско управление. Задължително в този случай се оставя писмено съобщение на централна входна врата на ДГ от вътрешната страна/ стъкло/ .

16. Не се издават деца на родители/ роднини/ ,чиито външен вид категорично показва невъзможност да се грижат за детето-пияни, дрогирани и др.

17. При проблем деж. по детска градина охранител, ако не може да разреши сам ситуацията незабавно търси съдействие от Мултифорс ООД, съгласно инструкции.

18. Охраната на ДГ № 144 е възложена на „Мултифорс” ООД, съгласно договор с кмета на район „Искър“

Чл.45. След приключване на работното време всички служители остават в изрядност работното си място, спазвайки инструкция за противопожарна и аварийна безопасност и удостоверяват това във въведена режимна тетрадка с подписа си.

Чл.46. В ДГ № 144 „Андерсен” се приготвя храна, съобразно изискванията за здравословно и рационално хранене по изготвено предварително меню на основание Сборник- рецепти с наръчник за хранене на децата от МЗ с писмо № 33-17-130 от 29.11.2004 година за детска градина и Репептурник да деца от 0-3 години за детска ясла

 

Ал.1. В съответствие с Наредба № 6/ 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детски заведения.ДВ,бр. 65 от 23 август 2011г. на МЗ децата се хранят четири пъти дневно- закуска, обяд и две подкрепителни закуски- преди и след обяд в часовете- 8.30- 9.00; 10.00-10.30; 12.00-12.30; 16.00-16.30

Ал.2.Менюто се изработва ежеседмично от комисия в състав -директор,мед.сестра, готвач и домакин на детското заведение. Поставя се за на информационните табла и сайта на детската градина за информация на родителите

Не се променя за седмицата, освен при извънредни ситуации, което веднага се отразява и за информация на подителите.

Ал.3.Продуктите за приготвяне на храната се предоставят ежедневно на обяд в 13.15 часа в присъствието на домакин; дежурен учител, готвач и градинска мед. сестра по предварително изготвена калкулация от медицинската сестра.

Ал.4 Дежурният учител след проверка на продуктите вписва констатациите си в Режимна тетрадка, отразявайки количеството на дадените продукти и тяхната годност.Отговорност за количеството и качеството на влаганите продукти носи готвача.

Ал.5 Контрол по изписването, получаването и влагането на продуктите извършва медицинска сестра

Ал.6 Контрол по качеството и количеството на приготвената храна се извършва от мед.сестра

Ал.7 От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 С в продължение на 72 часа, отговорност зоа което носи готвача.

Ал.8.Храната от кухнята се приема от пом.-възпитателите по предварително изготвен график – групи и час.

Ал.9 В яслата храната се разпределя на децата от медицинската сестра на групата, а в детската градината от помощник- възпитателите.

Ал.10. Медицинската сестра и учителите всекидневно контролират консумирането на храна от децата.

Чл.47. ДГ 144 „Андерсен” ежегодно организират лагери за децата при желание от родителите и спазване ДОС

 

РАЗДЕЛ ІІІ

РОДИТЕЛИ

Чл. 48. Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически и медицински специалисти.

Чл. 49. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене, а именно:

„Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

 

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

(2) Държавата провежда политики за повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище.“

Чл. 50. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се осъществяват чрез:

1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;

2. родителски срещи;

3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;

4. други форми за комуникация.

Чл. 51. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с педагогическа система в детската градина;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;

 

5. да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градини по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в родителски комитети, настоятелството и обществения съвет на детската градина;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина;

8.да получават информация за провежданите педагогически взаимодействия, здравословното състояние на детето си, резултати от антропометрични измервания на детето си, резултати от проведени диагностични процедури за входящо и изходящо ниво на своето дете, емоционалния му комфорт.

9.да участват във възпитателно-образователния процес в групата като партньори след уведомяване на градинска медицинска сестра и предварително съгласуване с учителите в група.

Чл. 52. Родителите имат следните задължения:

1. да полагат грижи за децата си в съответствие с Конвенция за правата на детето, Закон за закрила на детето, Семейния кодекс и други документи, защитаващи правата на децата.

2. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на приетите правила;

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

5. да участват в родителските срещи;

6. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време

7.да си сътрудничат и взаимодействат с учителите за осигуряването на условия за развитие и възпитание на децата.

 

8.да участват в избирането на родителски комитети и родителско настоятелство, обществен съвет и изпълняват решенията им .

9. да правят предложения, указват помощ и съдействие за хигиенизирането, опазването и подобряването на материално-техническата база.

10. да спазват правилника за дейността на детската градина, като:

 За престоя на децата в ДГ родителите заплащат такса, съгласно ЗМТД. Преференции ползват родители, отговарящи на условията по смисъла на Решение на СОС/предоставен на информационните табла в детско заведение/, след представяне съответни документи. При заплащане след определените срокове се изчислява и заплаща лихва, съгласно ЗЛ;

 Децата могат да отсъстват от детска градина по желание на родителите, заявено предварително писмено до учителите в група или по мед.причини;

 Децата от подготвителните групи през учебната година могат да отсъстват само по уважителни причини-заболяване или по домашни причини до 10 дни;

 Липсата на мед. бележка с диагноза и срок за лечение или заявление от родителя-предваритело писмено депозирано до учителя на група прави отсъствията неизвинени и като такива се заплащат;

 При 3 и повече неизвинени отсъствия в календарен месец за деца от подготвителните групи-5 и 6г. следват финансови санкции за родителите

 Ако заболяването е в края на месеца и продължава през първите дни на следващия, родителите задължително предоставят мед. бележка до последния работен ден на текущия месец на гр. мед. сестра с оглед нанасяне коректна информация и точно изчисление на месечна такса;

 Ако възникне неразположение на дете по време на престоят му в детската градина и родителите са

 

уведомени и извикани от градинска мед. сестра за консултация и лечение от личен лекар или специалист, приемането на детето в ДЗ е след представяне на документ за преглед, установена диагноза и разрешение за посещение на учебното заведение;

 В ДГ № 144 се приемат само здрави деца;

 Лекарства на децата с профилактична цел по желание на родителите може да дават само от гр.медицинска сестра;

 Приемът и отписването на децата са целогодишни;

 Прием-чрез кандидатстване в ИСОДГ при свободно място или на основание т. 2.2.4. от Правилник за приемане деца на СОС на място в детската градина;

 Отписване- след подадено заявление до директора на ДГ от родителите и заплащане дължими такси;

 Децата от подготвителните групи могат да се отпишат през учебната година, след подадено заявление от родителите, заплащане на дължима такса и получено удостоверение за преместване в друго учебно заведение;

 Заявления за включване в подготвителни групи /5 и 6- годишни/се подават при директора на детското заведение до 15 май на календарната година, предшестваща задължително предучилищно и/ или училищно образование ;

 Родителите довеждат децата си в ДГ № 144 от 07.00 – 08.30 часа и ги предават лично на учителя, медицинска сестра в ДЯ

 Децата се изпращат до 19.00 часа лично от учител, мед. сестра в ДЯ

 За системно невзети деца след 19.00ч. се уведомяват органите на реда от 08-РПУ и Агенция за закрила на детето.

 Децата се водят чисти, спретнати, здрави, обезпаразитени и с достатъчно дрехи за преобличане.

 Родители, водещи децата си системно след 08.30 часа декларират това писмено, с оглед вписването им от

 

учителите в съответните документи и водене за присъствен ден.

 Правото на водене и прибиране на децата е лично на двамата родители и се преотстъпва на други лица/ над 18- годишна възраст/ само с писмена декларация до директора.

 При отсъствие на детето по здравословни причини родителите уведомяват по телефон ДГ до 08.30 часа.

 При заболяване на детето с остра заразна болест (варицела, скарлатина и др.) родителите незабавно уведомяват ДГ на тел. 979-17-65 или лично мед. лице

 При отсъствие повече от десет дни независимо от причините децата се приемат с мед. бележка от личен лекар.

 При отсъствие повече 2 месеца независимо от причините децата се приемат след чревно изслеване и мед. бележка от личен лекар.

 Родителите на приетите деца участват и подпомагат всички мероприятия организирани от ДЗ (празници, родителски срещи и др.) и изпълняват решенията на последните.

ЧЛ. 53 В ДГ № 144 се утвърждават отношения на доверие, уважение, партньорство и добронамереност между деца, родители и служители

Чл.54 Всички спорни въпроси се уреждат между страните- директор на детската градина и родител, по писмено излагане на проблема от родителя и писмен отговор на директора в срок до 10 (десет) работни дни.

РАЗДЕЛ IV.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.55.Учителите, педагога, психолога и директора са педагогически специалисти.

Чл.56. Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:

 

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата в детската градина

2. по управлението на институцията

Чл. 57. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина;

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификацията си;

6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на децата и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 58. (1) Орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е директорът.

(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.

 

Чл. 59. (1) Директорът на детска градина № 144 организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(2) Директорът на ДГ № 144 ръководи образователната дейност в институцията в рамките на правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 60. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора могат да се оспорват по административен ред пред кмета на общината

(3) Административните актове на директорите на институциите по ал. 2 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 61. При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата, спортната и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори.

Чл. 62. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност - от съответния орган

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

(3)При отсъствие на директора от ДГ поради служебни ангажименти правата и отговорностите му се поемат от отговорници на смени, избрани на педагогически съвет, които:

 Вземат решения, относно графика за деня при отсъствие на служители;

 Разрешават /неразрешават/ спешно излизане на служител извън детската градина в рамките на работното време;

 

 Разписват спешни документи, за чието съдържание носят отговорност;

 Отговарят за ключовете от кабинета на директора, които ползват при необходимост;

 Представляват институцията пред контролни органи, външни лица или родители, за което своевременно уведомяват директора

 При непредвидени, спешни случаи, инциденти вземат мерки по преценка, като незабавно уведомяват директора

Чл. 63. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва детската градина.

(5) Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 64. (1) Педагогическият съвет:

1. приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на детската градина;

3. приема учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на детската градина;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

 

9. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на общността;

10. запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото изпълнение;

11. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

РАЗДЕЛ VI

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 65. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението им.

Чл. 66. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от детската градина.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 67. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет участва и представител на настоятелството.

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 68. (1) Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 69. (1) Общественият съвет в детската градина:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина;

3. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

4. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;

5. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

6. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

7. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на общността.

Чл. 70. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.71 Медицинското обслужване на децата в ДГ № 144 се осъществява от градински медицински сестри в съответствие с длъжностна характеристика, изготвена от работодателя им – кмет на район “Искър”.

Чл72 Градинската медицинска сестра:

 

1. Проверява здравните документи на децата за прием в детската ясла и детската градина;

2. Изготвя график за прием на новопостъпили деца в съответствие с желанието на родителите, подготвените документи за прием и възможностите на ДЗ;

3. Провежда противопаразитен филтър в съответствие с указанията на СРЗИ и отразява констатациите си във въведени дневници по групи;

4. Осъществява контрол и наблюдение на дневния режим по групи в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности на децата;

5. Контролира изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим;

6. Организира здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите;

7. Организира и контролира правилното и рационално хранене на децата;

8. Предприема мерки за предпазване на децата от заболявания и злополуки;

9. Организира и провежда периодични измервания на физическия растеж, развитие и дееспособност на децата от ДГ и ДЯ;

10. Дава първична долекарска помощ при нужда на деца и персонал;

11. Дава лекарства при необходимост – с лечебна или профилактична цел;

12. Консултира според компетенциите си и насочва родителите към специалисти – медици по своя преценка;

13. Съхранява здравните книжки на персонала и отговоря за предоставянето им за извършване на периодични изследвания.

14. Отговаря за редовното водене на мед.документация на ДЗ и документите на децата в съответствие с изискванията на компетентните органи;

 

15. При заразно заболяване незабавно изолира детето, сигнализира на родителите и личния лекар на детето, прави филтър на карантинираната група;

16. Съпровожда при необходимост децата за преглед от лекар или стоматолог при спешна необходимост;

17. При неразположение на дете дава медикаменти и информира родителите незабавно за необходимост от лекарска консултация;

18. По молба от родител могат да дават медикаменти с профилактична цел на детето му;

19. Не приема болни деца в детското заведение;

20. Приема и разрешава по установен ред лакомства за почерпване от родителите;

21. Приема всички продукти в детското заведение, осъществявайки строг контрол за качеството и съхранението им;.

22. Изготвя калкулационни ведомости при стриктно спазване утвърдени Рецептурници за хранене в детските градини и детските ясли и Наредба № 6 от 10 август 2011г.за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детски заведения;

23. Контролира технологията, качеството и количество на приготвяната храна в кухненски блок.

24. Участва в комисия за изготвяне седмично меню.

25. Приема медицински бележки от родителите при отсъствие на децата и при вписана диагноза и срок за лечение дава указания за извиняване отсъствията в дневника на група. Предава своевременно мед. бележка на учителя/ мед. сестра в ясла/ за съхранение.

Чл.73 При отсъствие на градинска мед.сестра задълженията и се поемат от мед.сестра в ДЯ.

Чл.74 Мед.сестри в ДГ 144 работят по график изготвен от директора на ДЗ.

Чл.75 Мед. сестри в ДГ 144 са на пряко подчинение на директора на ДЗ и всички молби преди внасяне на работодателя се съгласуват с директора на ДЗ.

 

Чл.76. Разпорежданията на градински мед. сестри, относно:

1 медицински документи и изследвания на деца и служители;

2.здравословен и безопасен начин на живот на децата- спазване дневен режим, престой на открито, разходки, организация храненето на децата, облекло;

3. прием и престой в детското заведение на деца в съмнително здравословно състояние, без документ от личен лекар;

4. хигиена и мероприятия, недопускащи травми и наранявания в детското заведение,

5. хранителни продукти, технология на приготвяне на храната

са абсолютно задължителни за всички – родители, деца, учители, мед. сестри в детска ясла, непедагогически персонал, преподаватели на допълнителни педагогически дейности

РАЗДЕЛ VI

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Чл.77 Опазването на материално-техническата база е задължение на всички служители, родители и децата им.

Чл.78. Счупено, повредено или липсващо имущество се възстановява от виновното лице.

Чл.79. Развитието на материално-техническата база е възможно със средства от делегирания бюджет, от дарения и от целеви вноски от физически и юридически лица.

РАЗДЕЛ VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Педагогическия, административен, непедагогическия, медицински персонал и родителите са длъжни да установяват

 

взаимоотношения на уважение, доверие и сътрудничество помежду си.

§2.Служителите в ДГ 144 пазят доброто име на детското заведение и не злоупотребяват с доверието на директора, не разпространяват информация уронваща престижа на детска градина “Андерсен”.

§3.Спазването на настоящия правилник е задължителен за всички служители и родители и неспазването му води до търсене на съответна отговорност съгласно КТ, настоящия правилник и други документи, касаещи дейността в системата на народна просвета и законодателство в РБ.

§4.На всички родители срещу подпис е предоставена декларация с извадка от настоящия правилник.

§5. Към на настоящия правилник е изготвено приложение със списък на служителите и родителите , запознати с него.

§6. Настоящия правилник е приет на Педагогически съвет № 2 от 21.09.2018г., от която дата влиза в сила , подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база и е валиден до приемане на нов.

Септември 2018 г.